06 - 21 65 78 65 stuur een mail

VCA Certificering

heleenVCA certificering, waarom…
VCA-certificering is een nuttig middel om aan te kunnen tonen dat uw bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu voldoet.

Uit het nut van VCA certificering is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers het beschikken over het VCA certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

VCA certificering, wat is dat precies…

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. VCA certificering is meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA Petrochemie

Sinds eind 2008 is er naast VCA* en VCA**, nu ook VCA petrochemie. Bij deze laatste versie gaat het om 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, de minimale score is 3. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat zijn bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Voor welke activiteiten is VCA certificering bedoeld?

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Bijvoorbeeld werkzaamheden in fabrieken, installaties, op werkplaatsen en projectlocaties.

Voordelen VCA certificering

VCA certificering heeft veel voordelen: minder (bijna)ongevallen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu, betere werkomstandigheden. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving!

Wat moet u doen om het VCA certificaat te behalen?

Om de VCA norm eenvoudig en praktisch te vertalen moet de organisatie kort samengevat voldoen aan de volgende vier onderdelen:

  • Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar. Het hebben van een RI&E is daarnaast ook een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.
  • U heeft uw middelen/materieel in kaart gebracht en deze worden jaarlijks / periodiek gekeurd.
  • Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA basisveiligheid diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma. Door u ingehuurde ZZP-ers beschikken ook over VOL-VCA en een eigen RI&E. (beknopt)
  • U beschikt over een VCA handboek waarin onder andere staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, taakrisico analyse, LMRA, etc.

Begeleiding en advies bij VCA (bedrijfs) certificering

Heleen de Vries Lentsch Advies en Opleiding heeft jarenlange ervaring met het begeleiden bij VCA certificering. Het complete pakket: hand –en bijlagenboek, RI&E en de cursus B-VCA en VOL-VCA. Daarnaast ondersteuning tijdens de implementatie en de audit door de certificerende instantie.

Wilt u meer weten over VCA certificatie en wat ik op het gebied van VCA certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Heleen de Vries Lentsch - Westerdijk 56 - 06 21 65 78 65 - 2451 VC Leimuiden
wwww.veiligheidskundige-vca.nl - info@veiligheidskundige-vca.nl